Chuẩn đầu ra ngành Quản trị mạng máy tính

Tên ngành, nghề: Quản trị mạng máy tính

Mã ngành, nghề: 5480209

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Hình thức đào tạo: (Chính quy)

Đối tượng tuyển sinh & thời gian đào tạo:

Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương: (1 -1.5 năm học)

Tốt nghiệp Trung học cơ sở: (2-2.5 năm học)

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

1.1. Mục tiêu chung:

1.2. Mục tiêu cụ thể:   

Kiến thức, kỹ năng

Kiến thức:

– Trình bày được các kiến thức cơ bản về máy tính;

– Trình bày được kiến thức nền tảng về mạng máy tính;

– Trình bày được nguyên tắc, xây dựng, cài đặt và cấu hình, vận hành và quản trị, bảo trì hệ thống mạng máy tính;

– Mô tả các phương thức tấn công mạng và các biện pháp bảo vệ.

Kỹ năng:

– Khai thác được các ứng dụng trên hệ thống mạng;

– Thi công hệ thống mạng cho doanh nghiệp nhỏ và trung bình;

– Cài đặt, cấu hình và quản trị hệ thống mạng sử dụng Windows Server;

– Cài đặt, cấu hình và quản trị hệ thống mạng sử dụng hệ điều hành mã nguồn mở;

– Cài đặt và cấu hình được các dịch vụ: DNS, DHCP, RRAS, Web, Mail, Captive Portal,…;

– Vận hành, quản trị hệ thống website và thư điện tử;

– Thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn thông tin trên hệ thống mạng;

– Bảo trì được hệ thống mạng máy tính.

Chính trị, đạo đức, thể chất và quốc phòng

Chính trị, pháp luật:

– Có những hiểu biết cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam;

– Có ý thức thực hiện nghiêm túc đường lối của Đảng, Pháp luật Nhà nước và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao;

– Hiểu biết về đường lối, chính sách, pháp luật của nhà nước Việt Nam; quyền và nghĩa vụ công dân; biết áp dụng và thực hiện trong cuộc sống và sinh hoạt ở nhà trường và xã hội; đồng thời tuyên truyền, vận động được gia đình, người thân, bạn bè cùng thực hiện.

Đạo đức, tác phong công nghiệp (chú ý tới kỹ năng mềm):

– Hiểu rõ vai trò, vị trí, nhiệm vụ của người kỹ thuật viên trong sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước; trong xu thế hội nhập kinh tế thế giới, nhằm mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh.

– Có ý thức về truyền thống dân tộc, giai cấp công nhân Việt Nam vào quá trình rèn luyện bản thân để trở thành người lao động mới có phẩm chất chính trị, có đạo đức và năng lực hoàn thành nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; có phẩm chất đạo đức của giai cấp công nhân, có tác phong công nghiệp.

Thể chất, quốc phòng:

– Rèn luyện thân thể đảm bảo sức khoẻ học tập và lao động, thực hiện được các bài tập thể dục để rèn luyện sức khoẻ thường xuyên trong cuộc sống sau này;

– Có kiến thức quân sự phổ thông, có khả năng chiến đấu và chỉ huy chiến đấu cấp tiểu đội. Sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự.

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

Sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp nghề Quản trị mạng máy tính, học sinh làm được công việc sau:

– Nhân viên kỹ thuật tại các doanh nghiệp;

– Thực hiện việc thi công hệ thống mạng;

– Quản trị hệ thống mạng tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ;

– Vận hành và quản trị Website và hệ thống thư điện tử tại các doanh nghiệp;

– Xây dựng hạ tầng mạng viễn thông cho doanh nghiệp.

STT Các học phần kỹ năng Ngoại khóa Kết quả đạt được        
1 Anh văn (theo Khung NLNN 6 bậc của VN) A1
2 Kỹ năng mềm Chứng chỉ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *