Tổng cộng: 23 quy trình.

STT

Mã ký hiệu

Tên quy trình

I

Đơn vị phụ trách: Phòng Truyền thông

01

QT01

Quy trình Tuyển sinh

II

Đơn vị phụ trách: Phòng Khảo thí

02

QT02

Quy trình Tổ chức thi tốt nghiệp

04

QT04

Quy trình Kiểm tra thi kết thúc môn

III

Đơn vị phụ trách: Phòng Đào tạo

03

QT03

Quy trình Xét công nhận tốt nghiệp

05

QT05

Quy trình Xây dựng, cập nhật giáo trình

06

QT06

Quy định Xây dựng chương trình đào tạo

16

QT16

Quy trình Đánh giá kết quả học tập rèn luyện

21

QT21

Quy trình Khảo sát học sinh sau tốt nghiệp

22

QT22

Quy trình Khảo sát học sinh

IV

Đơn vị phụ trách: Phòng Kế toán

08

QT08

Quy trình Thu chi thanh toán

V

Đơn vị phụ trách: Phòng Tổ chức – Hành chính

07

QT07

Quy trình Làm việc của thủ quỹ

09

QT09

Quy trình Quản lý công văn đi, đến, con dấu và công văn lưu trữ

10

QT10

Quy trình Làm việc của nhân viên tạp vụ

11

QT11

Quy trình Làm việc của nhân viên bảo vệ

12

QT12

Quy trình Cấp phát văn bằng

13

QT13

Quy trình Tuyển dụng nhân sự

14

QT14

Quy trình Quy hoạch cán bộ quản lý

15

QT15

Quy trình Đào tạo, bồi dưỡng nhân viên

16

QT16

Quy trình Đánh giá kết quả học tập rèn luyện

17

QT17

Quy trình Bảo trì bảo dưỡng cơ sở vật chất, máy móc thiết bị

18

QT18

Quy trình Quản lý xưởng, phòng thực hành

19

QT19

Quy trình Khảo sát doanh nghiệp

20

QT20

Quy trình Kiểm kê tài sản, thiết bị

23

QT23

Quy trình Khảo sát cán bộ quản lý